اعضای هیئت علمی، محققین و دانشجویان محترم لطفا جهت درج صحیح وابستگی سازمانی خود از افیلیشن زیر استفاده نمایید:

 

فارسی: گروه آموزشی فیزیوتراپی / کاردرمانی / گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

 

 لاتین: Department of Physiotherapy /Speech therapy  /Occupational Therapy ,School of Rehabilitation Sciences, Semnan University of Medical Sciences,  Semnan, Iran