ردیف

نام عضو هیئت علمی

حیطه پژوهشی

1

دکتر رزیتا هدایتی

کنترل حرکت- کمردرد- نقش درمان های شناختی رفتاری در درمان اختلالات ماسکولواسکلتال- درمان دستی- tDCS

2

دکتر ضیاءالدین صفوی

آسیب های ورزشی- کینزیوتیپینگ- روش های درمان دستی در توانبخشی

3

دکتر عاطفه امینیان فر

آسیب های ورزشی- کنترل حرکت- الکترونورومیوگرافی

4

دکتر فاطمه احسانی

نقش روش های توانبخشی در بیماریهای نورولوژی مرکزی و محیطی- کنترل حرکت- tDCS

5

دکتر سیروس تقی زاده

آسیب های ورزشی- درمان دستی- الکترونورومیوگرافی- الکتروتراپی

6

دکتر عبدالحمید حاج حسنی

دیابت

7

دکتر رسول باقری

کنترل حرکت-کمردرد- آسیب های ورزشی-تحریک مغناطیسی مکرر مغزی

8

خانم الهام فاطمی

اخلاق پزشکی-روش های توانبخشی در بیماریهای  نورولوژی- الکتروتراپی

9

دکتر رقیه محمدی

نقش روش های توانبخشی در بیماریهای نورولوژی مرکزی و محیطی- کنترل حرکت- دیابت-tDCS