دکتر میرشجاع

توانبخشی اختلالات روانی


دکتر احمدی زاده

توانبخشی  اختلالات نورولوژی


دکتر سیمین قلم

توانبخشی اختلالات ذهنی – اتیسم


دکتر پهلوانیان

توانبخشی اختلالات رشد - توانبخشی سالمندی


دکتر علی بخشی

توانبخشی اختلالات حرکتی کودکان - آموزش خانواده


خانم مهدیزاده

توانبخشی اختلالات حرکتی کودکان و بزرگسالان - سرطان