برنامه ژورنال کلاب مجازی نیم سال اول 99-1400

ردیف

تاریخ

ارائه کننده

موضوع

1

20/8/99

فریبا رمضانی-محسن پاکدامن

مطالعه مشاهده ای توصیفی (observational Descriptive - ارائه مقاله

2

27/8/99

سید علی اصغر آشتیانی-زهرا برومند

مطالعه Case series  و Case report- ارائه مقاله

3

4/9/99

زهرا حیدری-دنیا داوودی

مطالعه Case control- ارائه مقاله

4

11/9/99

مبینا میر عرب رضی-احمد رضا شریفی- ساحل علیان نژادی

مطالعه Prevalence studyو  Cross-sectional - ارائه مقاله

5

18/9/99

محمد اسکوئی-فاطمه السادات انتخاب شاهمرادی

مطالعه هم گروه-کوهورت- ارائه مقاله

6

25/9/99

اسماعیل طباخی بناب-سعیده بابائی تبار

مطالعه کنترل کلینیکال ترایال (RCT)- ارائه مقاله

7

2/10/99

مهدیه قاسمیان-سوسن شاه حسینی

مطالعه مروری و متا آنالیز- ارائه مقاله