اعضاء گروه:

 زهرا احمدی زاده CV 

 حسین علی بخشی CV(مدیر گروه)

 فاطمه مهدیزاده CV

 مونا سیمین قلم CV

 مینا سادات میرشجاع CV

علی اکبر پهلوانیانCV