کارشناسان گروه


مژگان قدس(کارشناس فیزیوتراپی)

حمیده فراهانی(کارشناس فیزیوتراپی)

شمسی منتظری(کارشناس فیزیوتراپی)

ناهید محمودیان(کارشناس فیزیوتراپی)

یوسف اسفندیاری(کارشناس فیزیوتراپی)

فاطمه بینایی(کارشناس ارشد فیزیوتراپی)

فاطمه شرفیه(کارشناس طرحی فیزیو تراپی)

مرضیه مرتضی نژاد(دانشجوی دکترای تخصصی علوم پزشکی شهید بهشتی)