کارشناسان گروه


مژگان قدس(کارشناس فیزیوتراپی)

شمسی منتظری(کارشناس فیزیوتراپی)

ناهید محمودیان(کارشناس فیزیوتراپی)

یوسف اسفندیاری(کارشناس فیزیوتراپی)

فاطمه بینایی(کارشناس ارشد فیزیوتراپی)

مرضیه مرتضی نژاد(دانشجوی دکترای تخصصی علوم پزشکی شهید بهشتی)