حسین محبوبی (کارشناس کاردرمانی)

فاطمه مطهری نژاد (دانشجوی دکترای تخصصی کاردرمانی)

فاطمه حسین پور (کارشناس ارشد کاردرمانی)

نعیمه حاتمی (کارشناس کاردرمانی)

زهرا خنیفری (کارشناس کاردرمانی)