ریحانه نوروزی

کارشناسی ارشد گفتاردرمانی


طیبه شکریان

کارشناس گفتاردرمانی


مرضیه مداح

کارشناس گفتاردرمانی، کارشناسی ارشد روانشناسی


سپیده سید

کارشناس گفتاردرمانی، کارشناسی ارشد روانشناسی