مسئول آموزش و کارشناس آموزش (گروه فیزیوتراپی)

منیره حسنیان                  تلفن : 33654182                      داخلی : 222

کارشناس آموزش (گروه کاردرمانی)

سیده محسنه سیادتی      تلفن: 33654182                       داخلی : 222

کارشناس آموزش (گروه گفتار درمانی)

مهرداد خدام عباسی        تلفن : 33654182                      داخلی : 331