1-منیره حسنیان                                  مسئول آموزش و کارشناس آموزش (گروه فیزیوتراپی)

تلفن : 33654182                      داخلی : 222

2-سیده محسنه سیادتی                                              کارشناس آموزش (گروه کاردرمانی)

تلفن: 33654182                       داخلی : 222

3-مهرداد خدام عباسی                                               کارشناس آموزش (گروه گفتار درمانی)

تلفن : 33654182                      داخلی : 331