کارشناس آموزش گروه فیزیوتراپی

      منیره حسنیان   

   تلفن: 33654182         داخلی: 22


 

کارشناس آموزش گروه کاردرمانی

     سیده محسنه سیادتی     

تلفن: 33654182   داخلی: 222


 

   کارشناس آموزش گروه گفتاردرمانی

    مهرداد خدام عباسی       

تلفن: 33654182    داخلی: 331