کارشناس آموزش گروه فیزیوتراپی

      منیره حسنیان   

   تلفن: 33654182         داخلی: 22


 

کارشناس آموزش گروه کاردرمانی و گفتاردرمانی

     سیده محسنه سیادتی     

تلفن: 33654182   داخلی: 222