سرپرست

شمسی منتظری  کارشناس فیزیوتراپی


بخش های درمانی

 

  فیزیوتراپی  

        شمسی منتظری کارشناس فیزیوتراپی 

    

          کاردرمانی          

نعیمه حاتمی کارشناس کاردرمانی


 

 آدرس   

                 سمنان - بلوار هفده شهریور- جنب بانک سپه                 


             

               تلفن                      

           33322332 -023