سرپرست     

    خانم مرضیه مداح کارشناس گفتار درمانی          


بخش های درمانی   

 فیزیوتراپی     

       خانم محدثه حافظ یوسفی کارشناس فیزیوتراپی                

 گفتاردرمانی     

 خانم مرضیه مداح کارشناس گفتاردرمانی        

  کاردرمانی         

  خانم فاطمه حسین پورکارشناس ارشد کاردرمانی          


            آدرس            

 سمنان - کوی فلسطین-کلینیک توانبخشی سالمندی فامیلی


    تلفن             

 33322035 -023