گزارش عملکرد سال 1399

 

ثبت فهرست نویسی وآماده سازی کتب خریداری شده                                                                               

1- تهیه لیست کتب مورد نیاز گروههای کار درمانی -گفتار وفیزیوتراپی 

2- ارائه لیست تهیه شده به کتابخانه مرکزی جهت خرید

3-  شماره گذاری کتب خریداری شده وممهور نمودن کتب

گزارش تعداد کارگاههای آموزشی

1- به علت شیوع ویروس کرونا در سال1399کارگاه حضوری برگزار نشد وبرنامه پیشنهادی دانشکده جهت برگزاری کارگاه مجازی در سال1400 به 

کتابخانه مرکزی ارائه شد

2- شرکت در کارگاههای برگزار شده کتابخانه مرکزی

گزارش میزان استفاده از منابع

1- تحویل امانت تمدید کتب ومنابع کتابخانه جهت استفاده مراجعه کنندگان (به غیر از ماههایی که کتابخانه توانبخشی به علت کوید 19 تعطیل بود )

 انجام پذیرفت.

2- تسویه حساب دانشجویان وپرسنل در زمانهایی که کتابخانه فعال بود 

  سایر اقدامات

1- برگزاری برخی جلسات آموزش درکتابخانه در ایام همه گیری کرونا به علت فضای بزرگ کتابخانه

2- ارائه گزارشات لازم در مورد امار کتب خریداری شده و...به کتابخانه مرکزی وریاست دانشکده

3- نظارت امور مربوط به کتابخانه

4- صحافی دستی کتب مندرس

5-تنظیم خبر وسایر اطلاعات وگزارشها در وب سایت کتابخانه

6- مشورت با اساتید گروههای مختلف برای اولویت قرار دادن خرید کتب تازه منتشر شده

7- مجزا نمودن قفسه های کتب بازگشتی

8- همکاری در روز آمدسازی صفحه وبسایت کتابخانه دانشکده

 

 

فایل ها