• آخرین بروز رسانی : 1400/07/26 09:48
   گزارش عملکرد سال 1398
    1- تهیه لیست کتب فیزیوترابی . کاردرمانی و گفتار درمانی جهت خرید 
    2- ارائه لیست تهیه شده به کتابخانه مرکزی جهت خرید 
    3-دریافت کتب خریداری شده 
    4- فهرست نویسی کتب خریداری شده 
    5- لیبل چسباندن به کتب و قرار دادن آنها در طبقات کتابخانه 
    6- تحویل . امانت . تمدید کتب و منابع کتابخانه جهت استفاده مراجعه کنندگان 
    7-وجین و برگزاری نمایشگاه منابع وجین شده 
    8- ثبت نام دانشجویا ن جدید الورود 
    9-پیگیری و تکمیل و بروز رسانی وبسایت  دانشکده توانبخشی 
   10-پیگیری و تشکیل کارگاه در کتابخانه 
   11- پیگیری کارهای مربوط به نیازهای کتابخانه 
   12- انجام تسویه حساب اعضا 
   13-ارائه گزارشات خرید به ریاست دانشکده و کتابخانه مرکزی 
   14-نظارت تمامی امور مربوط به کتابخانه اعم از اداری و تخصصی