عملکرد سالیانه کتابخانه  دانشکده توانبخشی ...... در سال 1401

 

 • گزارش توسعه مجموعه منابع چاپی:

 

کتب اهدایی  کتابخانه دانشکده توانبخشی

تعداد نسخه

تعداد عنوان

39

21

 

 • گزارش میزان استفاده از منابع کتابخانه دانشکده توانبخشی 

تعداد نسخه امانت

تعداد عنوان امانت

کتاب لاتین

کتاب فارسی

کتاب لاتین

کتاب فارسی

370

1109

200

700

 

 

 

 • گزارش برگزاری جلسات با ریاست یا معاونین دانشکده توانبخشی.... و موارد مورد بررسی:

1401/2/20

جلسه کتابداران دانشگاه : تقدیر و اهدا لوح به همه کتابداران به جهت کسب امتیاز بالا و کامل در برنامه پایش عملیاتی سه ماهه چهارم ، مسائل و مشکلات کتابخانه ها، خرید کتاب، برگزاری کارگاه، امور مربوط به نرم افزار جامع / محل برگزاری کتابخانه مرکزی

1401/11/23

جلسه کتابداران دانشگاه : مسائل و مشکلات کتابخانه ها، خرید کتاب، برگزاری کارگاه، امور مربوط به نرم افزار جامع و گزارش عملکرد سالیانه /محل برگزاری :کتابخانه مرکزی

 

       

 

 •   تعداد منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه تا تاریخ1401/12/20

         تعداد نسخ کتاب فارسی:    2989                          تعداد عنوان کتاب فارسی:1304            تعداد پایانامه ها:812

         تعداد نسخ کتاب لاتین:  1768                                 تعداد cdآموزشی :91

 

سایر اقدامات انجام شده در کتابخانه:

 • شرکت در جلسات وکارگاههای تشکیل شده از طرف همکاران کتابخانه مرکزی ودیگر کتابخانه ها
 • تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل وپرسنل بازنشسته
 • بررسی عضویت دانشجویان جدید الورود
 • تمدید وامانت کتب مورد نیاز دانشجویان وپرسنل
 • جمع آوری لیست کتب مورد نیاز دانشجویان واساتید در سه گروه کار درمانی گفتاردرمانی فیزیوتراپی
 • تنظیم وقیمت گذاری والویت بندی کتب به صورت فایل word وارسال به معاونت مالی جهت تصمیم گیری برای خرید
 • تنظیم وبه روز رسانی وبسایت کتابخانه دانشکده توانبخشی
 • تهیه وتنظیم چک لیستهای سه ماهه وارسال به کتابخانه مرکزی
 • انجام فهرستنویسی وثبت کتب اهدایی
 • پیگیری ونامه نگاری اتوماسیونی جهت صحافی کتب مهم