دکتر سید ابوالفضل تهیدست(استادیار-مدیر گروه)

cv


 

فاطمه کسبی(مربی)

 cv


 

دکتر جلال بختیاری(استادیار)

 cv


 

دکتر معصومه سلمانی(استادیار)

 cv


 

دکتر بنفشه منصوری(استادیار)

 cv


 

دکتر مژگان اسدی(استادیار)

 cv


 

مریم مخلصین(مربی) 

cv