1- طراحی و تدوین ساختار سازمانی عملیاتی مورد نیاز برای تحقق شرح وظایف و پیشنهاد تعداد و مشخصات اعضای هیات علمی همکار و

کارشناسان تمام وقت به معاون آموزشی دانشکده

2-  تعریف و راه اندازی واحدهای عملیاتی مرتبط با شرح وظایف

3-  تدوین برنامه عملیاتی منطبق بر شرح وظایف مصوب و ارائه آن برای تصویب در شورای آموزشی دانشکده به صورت سالانه

4-  تدوین شیوه نامه تعامل، همکاری و ارتباطات دفتر با مرکز مهارت های بالینی دانشکده

5-  شرکت مسوول دفتر در جلسات شورای آموزشی دانشکده با حق رای به عنوان عضو دائم

6-  شرکت مسوول دفتر در جلسات شورای پژوهشی دانشکده (به صورت ترجیحی)

7-  ارائه گزارش عملکرد به معاونت آموزشی دانشکده به صورت دوره ای

8-  ارائه گزارش عملکرد به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به صورت دوره ای

9-  اجرای اقدامات خارج از شرح وظایف در صورت تصویب در شورای دانشکده و عدم تداخل با شرح وظایف