1- دکتر پریسا ارزانی(نماینده گروه فیزیوتراپی)

2- دکتر فاطمه مطهری نژاد(نماینده گروه کاردرمانی)

3- دکتر مژگان اسدی(نماینده گروه گفتاردرمانی)

4- دکتر مریم بینش(مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده)