پوران معدنی

کارشناس پژوهشی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

تلفن : 023-33328502

pooran.madani@yahoo.com

p.madani1347@gmail.com