لیست اسامی اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات توانبخشی

1402

ملاحظات

ایمیل

گروه

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

 

ot

دکتر حسین علی بخشی

1

 

 

pt

دکتر عاطفه امینیان فر

2

 

 

St

دکتر مریم مخلصین  

3

 

 

ot

دکتر زهرا احمدی زاده

4

 

 

st

دکتر بنفشه منصوری

5

 

 

pt

دکتر سید رسول باقری

6

 

 

pt

دکتر فاطمه احسانی

7

 

 

ot

دکتر فاطمه مطهری نژاد  

8

 

 

pt

دکتر سید ضیاالدین صفوی

9

 

 

 

دکتر فاطمه پاک نظر  

10

 

 

ot

دکتر مریم بینش

11

 

 

pt

دکتر سیروس تقی زاده

12

 

 

st

دکتر معصومه سلمانی

13

 

 

st

دکتر سید ابولفضل تهیدست

14

 

 

pt

دکتر رزیتا هدایتی

15

 

 

Pt

دکتر پریسا ارزانی

16