وظایف اختصاصی کمیته برنامه ریزی درسی:

1- همکاری با مرکز مطالعات در طراحی نظام مدیریت برنامه های درسی برای برنامه های در حال اجرا

2- تدوین شیوه نامه های مدیریت برنامه ریزی درسی (روشهای یاددهی- یادگیری، سازماندهی محتوا، استراتژیهای آموزشی، تدوین طرح دوره و طرح درس در کلیه عرصه های آموزشی، ارزشیابی و ...)، پایش و نظارت بر اجرا

3- همکاری برای ارتقای کیفیت آموزش های ارائه شده در کلیه عرصه های آموزش اعم از مرکز مهارت بالینی، آموزش های ارائه شده در مرکز آموزش مجازی، آموزش مداوم و ...

4- ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه های درسی

5- نظارت بر به کارگیری شیوه نامه های استفاده از روشهای یادگیری فعال در عرصه های آموزشی مرتبط