1- دکتر سیروس تقی زاده دلخوش(نماینده گروه فیزیوتراپی)

2- دکتر میناسادات میرشجاع (نماینده گروه کاردرمانی)

3- دکتر معصومه سلمانی(نماینده گروه گفتاردرمانی)

4- دکتر مریم بینش(مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده)