1- شایع ترین فلپ های اندام فوقانی و تحتانی، روش جراحی و درمان توانبخشی آنها 
نویسندگان: مسعود یاوری، آزاده ریاحی، حسینعلی عبدالرزاقی، مریم بینش، ناشر ستایش هستی
 
2- معاینات بالینی اندام فوقانی  در آسیب های ارتوپدی، مینا سادات میرشجاع، علی اکبر پهلوانیان
 
3- کاردرمانی در اختلالات روانپزشکی، مینا سادات میرشجاع
 
4- تفسیر نقاشی در اختلالات روانپزشکی، معصومه رسول زاده، مینا سادات میرشجاع
 
5- کاردرمانی روانی اجتماعی، مینا سادات میرشجاع، شهریار پروانه
 
6- کاردرمانی در اختلالات فیزیکی پدرتی، مینا سادات میرشجاع سیمین دهقانی سیما دهقانی
 
7- آنالیز فعالیت ، آنالیز آکوپیشن ، مینا سادات میرشجاع
8-توانبخشی و مدیریت کودکان مبتلا به فلج مغزی ، فاطمه مهدی‌زاده، میثم روستایی، شمسی جمالی، مریم حسینی
 

9-مداخلات کاردرمانی در سرطان فاطمه مهدیزاده - پوریا سروقدی - سمیرا مصطفی ممقانی