کارگاه های برگزار شده توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده توانبخشی

ردیف

نام کارگاه

نام مدرس

تاریخ برگزاری

شیوه برگزاری

1

آشنایی با مقررات هیات علمی

دکتر بنفشه منصوری

1402/7/27

حضوری

2

آشنایی با جشنواره شهید مطهری، فرآیند نویسی و امتیازات شرکت در این جشنواره

دکتر مریم بینش

1401/9/13

حضوری، غیرحضوری

https://eduvc1.semums.ac.ir/pfa95lwoz2ic

3

آشنایی با سامانه طبیب

دکتر مریم بینش

1402/4/20

حضوری

4

تجربیات پاسخگویی اجتماعی در حوزه سالمندی

دکتر سید ابوالفضل تهیدست، دکتر فاطمه احسانی، دکتر فاطمه مطهری نژاد، دکتر مریم بینش

1402/7/9

حضوری