• تاریخ بروز رسانی : 1402/12/02 11:55

Evidence-Based Resources

ACP Journal Club

 دسترسی برقرار نیست

All OVID EBM Reviews

دسترسی برقرار نیست

BMJ Best Practice

دسترسی برقرار نیست

 

BMJ Learning

 دسترسی برقرار نیست

Cochrane Library

دسترسی به برخی منابع

Cochrane Library (Ovid)

دسترسی برقرار نیست

Trip Database

 

UpToDate

 دسترسی برقرار نیست

 

تاریخ آخرین ویرایش: آذرماه 1400